Международно реферирано списание за етнология, медиевистика и археология
Год. VI, 2014, бр. 8Начало
Тема на броя:
БЪЛГАРИТЕ В АЛБАНИЯ


Нашенците в Албания: история, език, традиции

Съставител: доц. д-р Веселка Тончева


На корицата: Мина Лимани (Незирица), с. Лешничани, обл. Голо Бърдо, Р. Албания. Сн. Архив по проект „Песента като маркер на общностната идентичност: два частни случая” с ръководител доц. д-р Веселка Тончева.

Съдържание


Уводни думи от съставителя
История и съвременно състояние на нашенците в Албания ...................................................................................... стр. 2

1. Боби Бобев
По въпроса за българското национално малцинство в Албания след края на Първата световна война (Статията е публикувана в сп. Векове, №4, 1985, 40-45) ....................................................................................................... стр. 6

2. Светлозар Елдъров
Подкрепата на българската държава за сънародниците в Голо Бърдо в периода между двете световни войни ................................................................................................................................................................................................................ стр. 14

3. Веселка Тончева
Бележки за състоянието на селата в Голо Бърдо, Албания – история и актуално състояние ............ стр. 26


Език, лексика и традиционна словесност


4. Миранда Бело
Етикетният език в говора на село Бобощица (Република Албания) ..................................................................... стр. 45

5. Лучия Антонова-Василева
Със самосъзнанието на българин с плава кръв .............................................................................................................. стр. 54

6. Гергана Цонева
140 пословици и поговорки от Голо Бърдо, Албания (по материали от с. Требища) ..................................... стр. 59

7. Гергана Цонева
Родствена структура и роднинска терминология (с. Требища, обл. Голо Бърдо, Албания) ..................... стр. 70


Традиционна култура


8. Раки Бело
Българска сватба от Албания ...................................................................................................................................................... стр. 74


Християнското минало на българите в Албания


9. Ралица Русева
Композицията на Светите Седмочисленици в паметниците от ХVІІІ- ХІХ век на територията на съвременна Албания ............................................................................................................................................................................................................. стр. 83


Из библиотеките


10. Валентин Гешев
Български език, спомени за българско минало и (твърде) динамично настояще. Две съвременни автохтонни краеведски книги от Югоизточна Албания ...................................................................................................... стр. 107

11. Миленко Филиповић
Голо Брдо. Белешке о насељима, пореклу становиштва народном животу и обичаjима, Скопље, 1940 ............................................................................................................................................................................................................................... стр. 179
© Издание на Асоциация за антропология,
етнология и фолклористика "Онгъл"
  Главен редактор: доц. д-р Константин Рангочев.
Редакционна колегия: проф. д-р Маргарет Димитрова, дфн Росен Р. Малчев, І ПКС,
проф. д-р Николай Ненов, проф. дин Юрий Березкин
 
e-mail: ongal1991@abv.bg