Международно реферирано списание за етнология, медиевистика и археология
Год. VI, 2014, бр. 7Начало
Тема на броя:
БЪЛГАРИТЕ В АЛБАНИЯ


Българите от Голо Бърдо, Албания,
ч. ІI. Език, обредност, музика

Съставител: доц. д-р Веселка Тончева
Съдържание

Веселка Тончева
Българите от Голо Бърдо, Албания,
ч. ІI. Език, обредност, музика
................................... стр. 5

© Издание на Асоциация за антропология,
етнология и фолклористика "Онгъл"
  Главен редактор: доц. д-р Константин Рангочев.
Редакционна колегия: проф. д-р Маргарет Димитрова, дфн Росен Р. Малчев, І ПКС,
проф. д-р Николай Ненов, проф. дин Юрий Березкин
 
e-mail: ongal1991@abv.bg