Международно реферирано списание за етнология, медиевистика и археология
Год. V, 2013, бр. 5

 • Интервю с доц. д-р Константин Рангочев, секретар на асоциация "Онгъл",
  предаването "Тема", 18 май, 2013 г., канал "Рила", Самоков
 • Начало

  Фонд 13 века България

  Тема на броя:
  ПРЕПОДОБНИЯТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ
  И САМОКОВСКИЯТ КРАЙ: ЕЗИКОВА ХАРАКТЕРИСТИКА И КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ КОНТЕКСТ


  Съставители: доц. д-р Константин Рангочев, І ПКС, д-р Росен Р. Малчев

  Настоящият брой е довършен със спомоществователството на НДФ „13 века България” като част от дейностите по проекта ОБРАЗ – МИТ – ТЕКСТ в град Самоков и Самоковско.  Съдържание

  „История славянобългарска” в светлината на самоковската говорна традиция

  Иван Ненов
  Самоковският препис на „История славянобългарска”. Размисли и факти ................................... стр. 2

  Иван Радев
  За т.нар. „Втори самоковски препис” и неговия автор .................................................................... стр. 44

  Мария Деянова
  Вторият самоковски препис на „История Славеноболгарская” е изработен в гр. Самоков ............ стр. 51

  Мария Деянова
  Още веднъж за новобългарската основа на Паисиевия език ............................. стр. 55
  Културен и исторически контекст на Паисиевото дело в Самоков и Самоковско

  1. Мит и история

  Цветелина Димитрова
  Мотивът за сакралната кефалофория в преданията за гибелта на цар Иван Шишман в Самоковско. – В: Годишник на Асоциация „Онгъл”. Т. VІІ. „Владетелят и светецът, част 1”. С., 2009, 15-22. ....................стр. 61

  Веска Живкова
  Фолклорни проекции на мотива за последния цар – цар Константин и цар Иван Шишман.
  В: Годишник на Асоциация „Онгъл”. Т. VІІ. „Владетелят и светецът, част 1”. С., 2009, 23-30. ...................................................................................................................................................................... стр. 69

  Невена Митрева
  „Поздрав от Самоков”. Стари пощенски картички. – В: Годишник на Асоциация „Онгъл”. Т. V. „Етнология на пространството, част 1”. С., 2008, 101-121. ............................................................................................ стр. 77

  2. Късноантично и средновековно наследство

  Веселин Хаджиангелов
  Археологическите проучвания на крепостта в м. „Св. Спас” при с. Белчин – резултати и интерпретация. – В: Годишник на Асоциация „Онгъл”. Т. VІІ. „Владетелят и светецът, част 1”. С., 2009, 107-116. ...................................................................................................................................................................... стр. 98

  Михаил Христов
  Сгради от укрепеното селище на хълма „Св. Спас” при с. Белчин (По данни от проучванията от 2008 г.). – В: Годишник на Асоциация „Онгъл”. Т. ІХ. „Епос – език - мит”. С., 2011, 278-290. ................................................................................................................................................................... стр. 108

  Михаил Христов
  Късноримска plumbata от обект „Цари Мали град” при с. Белчин, общ. Самоков (Предварително съобщение). – В: Годишник на Асоциация „Онгъл”. Т. Х. „Етнос и сакрална география”. С., 2012, 358-366. ..................................................................................................................................................... стр. 121

  3. Православие и фолклор

  Константин Рангочев
  Рилският манастир и град Самоков – модели на комуникация. – В: Годишник на Асоциация „Онгъл”. Т. ХІ. „Език и етнос”. С., 2013, 315-332. ............................................................................................... стр. 130

  Росен Малчев
  Християнски култови средища по горното течение на р. Палакария, Самоковско. – В: Медиевистика и културна антропология. Сборник в чест на 40-годишната творческа дейност на проф. Донка Петканова. С., 1998, 402-411. ................................................................................................................ стр. 148

  Константин Рангочев
  Основни измерения на фолклорното православно християнство: I. Вратата на храма (Наблюдения на съвременни процеси в град Самоков и котловината му). – В: Годишник на Асоциация „Онгъл”. Т. VІІІ. „Владетелят и светецът, част 2”. С., 2009, 9-26. ............................................................................ стр. 160

  © Издание на Асоциация за антропология,
  етнология и фолклористика "Онгъл"
    Главен редактор: доц. д-р Константин Рангочев.
  Редакционна колегия: проф. д-р Маргарет Димитрова, дфн Росен Р. Малчев, І ПКС,
  проф. д-р Николай Ненов, проф. дин Юрий Березкин
   
  e-mail: ongal1991@abv.bg