Международно реферирано списание за етнология, медиевистика и археология


РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯДоц. д-р Константин
РангочевПроф. д-р Маргарет
ДимитроваДоц. д-р Николай
НеновПроф. д.и.н. Юрий
Евгеньевич
Березкин
Д-р Росен Р. Малчев, І ПКС

Главен секретар на неправителствената организация Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”. От 2010 г. е старши учител, преподавател по български език и литература, в 48 ОУ „Йосиф Ковачев” – София. Хоноруван преподавател в Катедра „Кирилометодиевистика” към ФСФ на СУ „Св. Климент Охридски”. Научните му интереси са в областта на етнологията, фолклористиката, теренната етнология, филологическата медиевистика.


Начало


© Издание на Асоциация за антропология,
етнология и фолклористика "Онгъл"
 
e-mail: ongal1991@abv.bg