Международно реферирано списание за етнология, медиевистика и археология


РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯДоц. д-р Константин
РангочевД-р Росен
Р. Малчев, І ПКСДоц. д-р Николай
НеновПроф. д.и.н. Юрий
Евгеньевич
Березкин
Проф. д-р Маргарет Димитрова

Преподавател в Катедра „Кирилометодиевистика” към ФСФ на СУ „Св. Климент Охридски”. Води курсове по история на българския език, езика на средновековното славянско всекиднение, религии и култове на Балканите и др. Научните й интереси са в областта на византийско-славянския културен диалог, преводи от гръцки на старобългарски, адаптация на гръцки заемки в старобългарски, средновековни молитви, хърватски глаголически ръкописи и календар, предмодерни текстове.


Начало


© Издание на Асоциация за антропология,
етнология и фолклористика "Онгъл"
 
e-mail: ongal1991@abv.bg