Международно реферирано списание за етнология, медиевистика и археология
Год. IV, 2012, бр. 4

 • Интервю с доц. д-р Константин Рангочев, секретар на асоциация "Онгъл",
  предаването "Тема", 23 юли, 2012 г., канал "Рила", Самоков
 • Начало
  Тема на броя:
  ПРЕПОДОБНИЯТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ:
  РОДНО МЯСТО – КНИЖОВНО ДЕЛО – КОНТЕКСТ


  Съставители: доц. д-р Константин Рангочев, І ПКС, д-р Росен Р. Малчев


  Съдържание

  Родно място на преп. Паисий Хилендарски

  Иван Ненов
  Истината за родното място на преп. Паисий Хилендарски .................................................. стр. 2

  Иван Радев
  За тези, които прочетат... 250 години "История славянобългарска" ................................. стр. 56
  http://liternet.bg/publish2/ivanradev/paisii-250.htm

  Иван Радев
  Хилендарската кондика от ХVІІІ в. и нейните реални свидетелства ................................ стр. 63

  Мария Деянова
  Исторически и езикови факти, оборващи тезата за с. Кралев дол като родно място на Паисий Хилендарски .............................................................................................................................. стр. 85
  http://liternet.bg/publish19/m_deianova/istoricheski.htm

  Мария Деянова
  Съвпадения между характерните диалектизми в Зографската чернова на „История славянобългарска” и говорните характеристики на с. Доспей, Самоковско (по повод на 100 години от откриването на Зографската чернова) ..................................................................................................................................... стр. 93
  http://liternet.bg/publish19/m_deianova/syvpadeniia.htm
  Книжовно дело на преп. Паисий Хилендарски и следовниците му

  Маргарет Димитрова
  Из късното ръкописно наследство на Самоковско. –
  В: Годишник на Асоциация „Онгъл”. Т. Х. „Етнос и сакрална география”. С., 2012, 296-317.
  ............ стр. 99

  Маргарет Димитрова, Андрей Бояджиев
  Апокрифът за апостол Тома в късната дамаскинарска традиция. –
  В: Годишник на Асоциация „Онгъл”. Т. VІІІ. „Владетелят и светецът, част 2”. С., 2009, 238-260.
  ..... стр. 110

  Преслава Георгиева
  Наблюдения върху бележките в старопечатни книги от с. Белчин, Самоковско. –
  В: Годишник на Асоциация „Онгъл”. Т. ХІ. „Език и етнос”. С., 2012. (под печат)
  ...............................стр. 122
  Културен и исторически контекст на Паисиевото дело в Самоков и Самоковско

  Веселин Хаджиангелов, Анастасия Чолакова
  Обработка на желязо през ранновизантийската епоха – обект „Шишманово кале” при Самоков. –
  В: Годишник на Асоциация „Онгъл”. Т. V. „Етнология на пространството, част 1”. С., 2008, 70-83.
  .................................................................................................................................................................. стр. 133

  Цветелина Димитрова
  Връзката на мотива „Среща на цар и светец” със сюжетния кръг на преданията за падане и възобнова на царство. –
  В: Годишник на Асоциация „Онгъл”. Т. VІ. „Етнология на пространството, част 2”. С., 2008, 301-311.
  .................................................................................................................................................................. стр. 142

  Цветелина Димитрова
  Митологизиране на историята и/или историзиране на мита (Наблюдения върху историческите предания от с. Доспей, Самоковско). –
  В: Годишник на Асоциация „Онгъл”. Т. VІІ. „Владетелят и светецът, част 1”. С., 2009, 51-60.
  ............ стр. 150

  Невена Митрева
  Непубликуван текст от Самоков за цар Иван Шишман от 1878 г. –
  В: Годишник на Асоциация „Онгъл”. Т. VІІ. „Владетелят и светецът, част 1”. С., 2009, 31-50
  .................................................................................................................................................................. стр. 157

  Константин Рангочев, Веселин Хаджиангелов
  Градът. “Неправилните" мъртъвци през ХІІ-ХІХ век (по мат. от град Самоков и Самоковско). –
  В: Етнология Urbana. С., 2005, 163-171.
  ................................................................................................... стр. 169

  Константин Рангочев
  Менталност и сакралност ІІ. Структура на сакрума: Култът към Света Богородица в град Самоков. –
  В: Годишник на Асоциация „Онгъл”. Т. V. „Етнология на пространството, част 1”. С., 2008, 34-46.
  ................................................................................................................................................................. стр. 175

  Росен Малчев
  Реална и сакрална география. Процесията с мощите на св. Йоан Рилски в северното подножие на Рила планина през 1469 година. –
  В: Културното наследство на Рилския манастир – състояние и перспективи на проучването, опазването и реставрирането му. С., 2011, 11-19.
  ....................................................................................................... стр. 184

  Константин Рангочев
  Фолклорните сведения за пътя на мощите на св. Йоан Рилски през 1469 г. от Средец до Рилския манастир. -
  В: сб. Културното наследство на Рилския манастир – състояние и перспективи на проучването, опазването и реставрирането му. София, 2011, с. 20 – 28.
  .......................................................................................... стр. 191

  Константин Рангочев
  Основни измерения на фолклорното православно християнство: I. Вратата на храма (Наблюдения на съвременни процеси в град Самоков и котловината му). –
  В: Годишник на Асоциация „Онгъл”. Т. VІІІ. „Владетелят и светецът, част 2”. С., 2009, 9-26.
  ................................................................................................................................................................... стр. 199

  Росен Малчев, Андрей Бобев
  Куняджиите от Алино, Самоковско. –
  В: Годишник на Асоциация „Онгъл”. Т. ІV. „Етнос и менталност”. С., 2004, 68-80.
  ................................ стр. 211

  Веселка Тончева
  Фолклорни представи за песента от с. Доспей, Самоковско. –
  В: Годишник на Асоциация „Онгъл”. Т. VІІ. „Владетелят и светецът, част 1”. С., 2009, 61-71.
  ............. стр. 221

  Веселка Тончева
  Музикалната традиция на с. Бели Искър, Самоковско, през ХХ век. –
  В: Годишник на Асоциация „Онгъл”. Т. VІІ. „Владетелят и светецът, част 1”. С., 2009, 72-82.
  ............. стр. 228
  Дискусии

  Мария Деянова
  За възрастовата разлика между отец Паисий Хилендарски и Хаджи Вълчо от Банско, представен като негов брат .............................................................................................................................................. стр. 235
  Библиография

  Мирослава Мирчева
  Паисий и Самоков ................................................................................... стр. 238

  © Издание на Асоциация за антропология,
  етнология и фолклористика "Онгъл"
    Главен редактор: доц. д-р Константин Рангочев.
  Редакционна колегия: проф. д-р Маргарет Димитрова, дфн Росен Р. Малчев, І ПКС,
  проф. д-р Николай Ненов, проф. дин Юрий Березкин
   
  e-mail: ongal1991@abv.bg