Международно реферирано списание за етнология, медиевистика и археология
Год. II, 2010, бр. 2Начало
Тема на броя:
ЕТНОЛОГИЯ И НАУЧНО РАЗВИТИЕ

Съставители: І ПКС, д-р Росен Р. Малчев, доц. д-р Константин Рангочев
Съдържание

Изследвания

Константин Рангочев
Структурни особености на епическия текст .................................................................................. стр. 2

Николай Ненов
Потекло и развитие на българската хайдушка епика .................................................................. стр. 17

Веселка Тончева
Музикалният фолклор на българите мохамедани от Тетевенско .............................................. стр. 28

Цветелина Димитрова
„Народната история” Между устност и писменост ....................................................................... стр. 50

Григор Х. Григоров
Литературна антропология на героичното. Конструиране на националнозначими персонификации ................................................................................................................................................................. стр. 78

Светла Минкова
Българската митопоетична картина за свят в народните гатанки ............................................. стр. 122

Светлана Тончева
Визуални маркери на памет в градското пространство .............................................................. стр. 135


Извори

Тодор Маринчев
Прякорната картотека на РПУ - Димитровград като източник на етноложко познание .......... стр. 146


Книжнина

Константин Рангочев
Отзив за Балкански ясновидки и пророчици от хх век ............................................................. стр. 152

Росен Р. Малчев
Отзив за „Сказание за железния кръст” и епохата на цар Симеон ......................................... стр. 155

Албена Малчева
Отзив за Етнология и демонология .............................................................................................. стр. 157

© Издание на Асоциация за антропология,
етнология и фолклористика "Онгъл"
  Главен редактор: доц. д-р Константин Рангочев.
Редакционна колегия: проф. д-р Маргарет Димитрова, дфн Росен Р. Малчев, І ПКС,
проф. д-р Николай Ненов, проф. дин Юрий Березкин
 
e-mail: ongal1991@abv.bg