Международно реферирано списание за етнология, медиевистика и археология
Год. VIII, 2016, бр. 13Начало
Тема на броя:
С ПЕСЕН ТЕ СРЕЩНАХсъставител: Александър Зашкев - Санде
1921 – 2007Съдържание

© Издание на Асоциация за антропология,
етнология и фолклористика "Онгъл"
  Главен редактор: доц. д-р Константин Рангочев.
Редакционна колегия: проф. д-р Маргарет Димитрова, дфн Росен Р. Малчев, І ПКС,
проф. д-р Николай Ненов, проф. дин Юрий Березкин
 
e-mail: ongal1991@abv.bg