Международно реферирано списание за етнология, медиевистика и археология


РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯДоц. д-р Константин
РангочевПроф. д-р Маргарет
ДимитроваД-р Росен
Р. Малчев, І ПКСДоц. д-р Николай
Ненов
Проф. д.и.н. Юрий Евгеньевич Березкин

Завеждащ Отдел за етнография на народите на двете Америки в Музея за антропология и етнография на името на Петър Велики – РАН („Кунсткамера”). Научните му интереси са насочени към изучаване на ареалното разпределение на фолклорно-митологичните мотиви като източник на информация за древни културни и миграционни процеси. Създател е на най-големия базиран в Интернет световен ареален каталог на фолклорно-митологически мотиви. (http://ruthenia.ru/folklore/berezkin/index.htm)Начало


© Издание на Асоциация за антропология,
етнология и фолклористика "Онгъл"
 
e-mail: ongal1991@abv.bg